Teules rehabilita la coberta del Mercat del Born

Teules rehabilita la coberta del Mercat del Born

Teules, com a empresa especialista en la rehabilitació de teulades i de cobertes, ha dut a terme les tasques de rehabilitació de les cobertes del Mercat del Born. L’obra s’ha realitzat com a empresa subcontractada per la UTE SAPIC -TAUICESA, encarregada de la rehabilitació integral de l’edifici que promou BIMSA, i s’ha executat segons el projecte redactat pels arquitectes Enric Soria i Rafael Cáceres. La direcció d’execució la realitzen els arquitectes tècnics Joaquim Pàmies i Xavier Pazos.

El Mercat del Born

Abans d’iniciar els treballs a la coberta es van instal·lar les mesures de seguretat necessàries compostes de xarxes sota coberta, proteccions perimetrals als ràfecs i línies de vida definitives amb pals d’acer inoxidable soldats a l’estructura de les lluernes, per permetre posteriors tasques de manteniment.

En primer lloc es van desmuntar les teules esmaltades i les llates de fusta originals per tal de substituir-les per un entramat d’elements metàl·lics i reforçar l’estructura. La protecció dels panys descoberts durant aquests treballs es va realitzar amb un sistema de tendals impermeables tensats, amb solapament perimetral, dissenyats i fabricats a la mida de cadascuna de les vessants de la coberta, amb l’objectiu de salvaguardar les restes de la Barcelona medieval.

Un cop col·locat el nou entramat metàl·lic, amb la mateixa disposició de les llates originals, es va instal·lar un panell sandvitx fabricat especialmente per aquesta obra. El panell es composava d’un taulell OSB ignífug com a acabat interior, barrera de vapor, lamina d’aïllament acústic, aïllament tèrmic de llana de roca i taulell aglomerat hidròfug a la cara superior, tot això emmarcat en un calaix amb cabirons de 3 x 8 cm a tot el perímetre.

Per tal d’assegurar la impermeabilització de la coberta es van proposar dues làmines impermeables transpirables, la primera sobre el panel sandvitx i la segona entre els llistons col·locats en el sentit de la pendent i les llates perpendiculars, integrades estratègicament en la subbase ventilada per a la posterior col·locació de les teules ceràmiques esmaltades fixades mecànicament sobre les llates. Aquestes teules reprodueixen la sanefa original de la coberta i van ser fabricades per Tejas Borja amb una destonificació per mantenir la imatge de la coberta original. També s’han incorporat teules de ventilació i es permet la ventilació als ràfecs i careners per millorar el comportament tèrmic de la coberta que serà totalment ventilada. Els acabaments laterals, tancaments de ràfecs i les canals s’estan realitzant amb quars zinc amb juntes de dilatació.

Teules col·labora en la restauració del patrimoni arquitectònic per perllongar la vida de la nostra memoria constructiva.

També podeu veure un vídeo que resumeix les obres de rehabiliació del Mercat del Born: