Mètodes de subjecció

Mètodes de subjecció

Amb motiu de l’aplicació del nou codi tècnic de l’edificació volem sumar-nos al mateix recordant tècniques i mètodes de col·locació de teules que a través de la nostra dilatada experiència hem adquirit al llarg dels anys i que assegurem són òptims per executar amb total garantia i funcionalitat la col·locació d’una teulada de teula ceràmica, tant d’obra nova com de rehabilitació i sobretot ajustant-se a les premisses exigides pel CTE i definides per la NB UNE-136020.

Informe Assaig CIDENCO Espuma SOUDAL

Teules clavades sobre llistons:

És el mètode òptim en la col·locació de teules ceràmiques , utilitzat obligatòriament a partir de pendents molt pronunciades, vam aconseguir la total fixació de les teules amb la suficient mobilitat que aquestes precisen, per dilatar/contraure, a més aconseguim integrar la totalitat dels requisits del nou CTE pel que fa a ventilació, estanqueïtat, integracion de làmines , barreres de vapor , aïllaments tèrmic i acústic , impermeabilitzants, etc., i tot amb una simplicitat tècnica i neta que s’ajusta també a les exigències bàsiques de salubritat (HS) i protecció enfront de la humitat.

Teules fixades amb adhesiu especial per teules:

El mètode de col·locació de teules més innovador i segur que simula la tradicional teula amorterada o amb morter però amb la total fixació en qualsevol tipus de suport regularitzat i permetent la dilatació/contracció gràcies a la seva composició (escuma poliuretà monocomponent o massilla neutra. Està certificat per diversos laboratoris (CIDEMCO , LGAI ), avalant la seva idoneïtat respecte al morter, també aconseguim alleugerir el pes propi de la coberta i altres avantatges que té la col·locació de teules clavades sobre llistons. Cal destacar la rapidesa i neteja així com l’estalvi econòmic que s’aconsegueix amb aquesta modalitat d’instal·lació.

Teules morterades:

És el mètode més tradicional de col·locació de teules i com el seu nom indica es basa en el mètode de subjecció amb morter. Encara que és més tradicional incrementa el pes propi de la coberta fins a 95 kg / m2 i no és recomanable per a rehabilitacions o formació de cobertes lleugeres. És el perfecte inductor de possible humitats i no garanteix la total i duradora fixació de les teules (erosió, acció del vent, instal·lació d’antenes, manteniment, etc.). S’ha de fer amb morter de calç, M-20 o similar (un morter amb major força en el seu enduriment podria trencar les teules o bé fixar sense possibilitat de moviment en el seu dilatació/contracció i també es trencarien ). Per tant, la col·locació de teules amb morter és la que menys recomanem, tant en teula de solapament (àrab) com amb teules d’encaix (mixta, plana).

DISTRIBUÏDOR I
INSTAL·LADOR OFICIAL DE:

ELS NOSTRES PROVEÏDORS