Els tres imprescindibles de les teulades

Els tres imprescindibles de les teulades

La manera de com construir les teulades i les característiques que han de tenir ha anat evolucionant amb el pas del temps. Antigament, per exemple, la ventilació no era un element que es tingués en compte a l’hora de construir una teulada. Des de fa uns anys, juntament amb l’aïllament tèrmic i la impermeabilització, són tres de les característiques imprescindibles a l’hora de construir una bona teulada.

La ventilació

Que la teulada tingui una ventilació adequada és un aspecte que es descuida moltes vegades, tot i que és un factor que determina la seva longevitat i eficiència. Una solució perquè les cobertes disposin d’una bona ventilació és el rastrellat de fusta i la fixació mecànica, evitant el màxim possible utilitzar el morter.

La coberta sempre comptarà d’una bona ventilació si es construeix seguint unes bones pràctiques, com que es disposi d’un espai mínim de cambra d’aire, el qual permeti la circulació d’aire per sota de la cara interior de la teula i això faci possible que hi hagi micro-ventilació. A més, l’ús d’accessoris específics, com rematades en els careners amb làmines transpirables i impermeables, teules de ventilació disposades de forma adequada a la coberta, pinta antiocells per evitar tapar les teules de ràfec, permet facilitar l’assecat de les teules i eliminar l’acumulació d’humitat a l’interior de la teulada, millorant la seva conservació i mantenint-la en bon estat, fet que fa possible una climatització adequada de l’habitatge.

Així mateix, una bona ventilació permet reduir l’aparició de molses i fongs, ja que una teula ben ventilada reté durant molt menys temps l’aigua absorbida i per tant, deixa de proporcionar condicions d’humitat que afavoreixen la seva germinació.

Aïllament tèrmic

Un aïllant tèrmic està caracteritzat per la seva alta resistència tèrmica i per tenir la funció de limitar o dificultar la transmissió d’energia calorífica entre l’ambient exterior i l’interior. La importància dels aïllaments per a la construcció ha anat directament lligat a l’augment del confort, convertint-lo actualment en un element inqüestionable de qualsevol nova construcció.A més, els aïllaments van ser la resposta eficient a la necessitat d’estalvi energètic que existia a la construcció de nous edificis.

Quan una casa disposa d’un bon aïllament tèrmic, es pot arribar a reduir entre un 40 % i un 70 % del consum energètic domèstic , depenent dels índexs d’aïllament aplicats, segons dades extretes de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) i l’Associació de Fabricants Espanyols de Llanes Minerals aïllants (AFELMA). Així doncs, la millora de l’aïllament de les llars, repercuteix no només en una reducció del consum energètic i de la factura corresponent, sinó que també es veubeneficiat el medi ambient, ja que la reducció de la utilització d’energies pel manteniment de la temperatura de l’habitatge permet que el sistema sigui més sostenible.

A més, l’aïllament tèrmic, actualment és un aspecte que està regulat legislativament. Des de 2006, el Codi Tècnic de l’Edificació, recomana quin tipus d’aïllament tèrmic s’ha d’establir segons la climatologia de la zona on s’instal·la la teulada, ja que depenen de la temperatura de cada territori ha de ser un aïllament major o menor perquè aquest aïllament pugui respondre correctament.

Impermeabilització

La coberta és un element fonamental de l’edifici, és la protecció de l’estructura de tancament, i el sostre dels habitatges del sobreàtic, és la pell canalitzadora de les aigües de la pluja i el principal element d’estanquitat i protecció.

Tenint en compte la importància que té la teulada, és necessari protegir-la, i això es fa a través de la impermeabilització. La teulada té una durabilitat limitada, i quan deixa de ser eficaç, cal revisar-la. La teulada és un dels elements més castigats de l’edifici, dels que requereixen un manteniment més alt i necessiten de l’experiència de bons professionals que puguin garantir i avalar-ne la seva durabilitat.

Una mala impermeabilització pot manifestar-se de moltes maneres: ambient humit, fongs, floridura, corcs a la fusta, despreniment de revestiments i pintures, condensació… Per això, és necessari cuidar aquest aspecte, per evitar els problemes que pot provocar una mala impermeabilització. Sobretot a les zones on hi ha una climatologia humida, que converteix aquesta característica en un punt fonamental per aconseguir un bon confort dintre de casa.

Si analitzem el sistema de construcció actual, s’observa que cada vegada més es construeix per disseny, és a dir, interposant cadascuna de les capes de forma pensada i dissenyada no només perquè aquestes parts tinguin utilitat per separat, si no perquè funcionin en el seu conjunt i així poder obtenir resultats més eficients com a sistema.

Per això, actualment es dissenyen les teulades tenint en compte l’aïllament tèrmic, la ventilació i la impermeabilització com si fossin un sol element, perquè d’aquesta manera, les teulades tinguin una major funcionalitat imés durabilitat a llarg termini i que així aportin un major confort a la llar.