Aïllament tèrmic

Aïllament tèrmic

L’aïllament tèrmic és fonamental per evitar les fuites de calor a la llar. Això s’aconsegueix mitjançant la instal·lació de diferents tipus de materials i la funció no és altra que evitar que el fred penetri a través de parets i teulades.

Com millor sigui el material aïllant que s’utilitzi, majors seran les seves capacitats d’aïllament, el que proporcionarà un important estalvi energètic en haver d’utilitzar en menor mesura la calefacció i l’aire condicionat.

A més, la utilització d’un bon material, també permetrà millorar altres paràmetres de l’interior dels habitatges com poden ser el acústics, en actuar també com a barrera contra els sorolls exteriors.

L’aïllant tèrmic s’instal·la tant a l’interior de la façana de l’edifici com a les teulades dels habitatges, el que s’anomena envoltant tèrmica.

Tipus d’aïllament tèrmic
Els millors aïllants són aquells que estan formats per materials porosos, per això, podem parlar principalment de dos tipus, que s’utilitzaran en funció de les necessitats de cada edificació i del lloc on s’instal·laran.

Hi aïllaments naturals com els compostos de llana natural, suro o fusta. Però també hi ha altres artificials com els de llana de vidre o de roca, poliuretà injectat o poliestirè expandit.

La resistència tèrmica d’aquests materials és la que marca la seva capacitat d’aïllament. Per això, cal tenir en compte que la resistència calorífica dels materials d’aïllament és inversament proporcional a la conductivitat de la calor que posseeixen els productes utilitzats com aïllants.

Per tot això, la utilització d’aïllament tèrmic a les llars o edificacions és de summa importància. Ja que suposarà un important estalvi energètic, generarà confort dins dels habitatges en millorar la envoltant tèrmica i, a més, també cal valorar la seva capacitat per evitar les emissions de CO2 a l’atmosfera.